rr8AbwFYENZRTPnhr_uy_pgdxb4qmVR7odnqSXyxBVE

PRIVATUMO POLITIKA

1.Taisyklės taikomos Klientui teikiant užsakymą sveikos subalansuotos mitybos programai ,,TIRPSTA KILOGRAMAI SVEIKAI,, gauti.

1.Taisyklės taikomos Klientui teikiant užsakymą sveikos subalansuotos mitybos programai ,,TIRPSTA KILOGRAMAI SVEIKAI" gauti.

1.1. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti užsakymo, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis.

Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu, prieš užsakydamas programą, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms pažymėdamas atitinkamą žymę užsakymo metu. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai 1.2. Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu. Priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Taisyklėmis.

1.3. Programos tiekėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.4. ,, TIRPSTA KILOGRAMAI SVEIKAI" turi teisę koreguoti Taisykles tik esant svarbiai priežasčiai ir būtinai pateikiant pakeitimo įsigaliojimo datą, kuri negali būti trumpesnė nei 7 dienos nuo paskelbimo datos. Iki pakeitimų įsigaliojimo datos Kliento pateikti užsakymai yra realizuojami pagal anksčiau galiojusias Taisykles.

2. PRIVATUMO POLITIKA

2.1. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB "TIRPSTA KILOGRAMAI SVEIKAI", surinkti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir kitais teisės aktais. ,,TIRPSTA KILOGRAMAI SVEIKAI" privalo saugoti asmens duomenis net ir pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik šalies, kurioje registruota įmonė, teisės aktuose numatytais atvejais.

Svetainės lankytojas gali ištrinti slapukus iš savo kompiuterio arba juos užblokuoti savo interneto naršyklėje, tačiau dalis svetainės funkcionalumo tokiu atveju gali neveikti arba veikti nekorektiškai.

2.2. Kliento asmens duomenys yra saugomi 5 metus nuo paskutinės kliento prisijungimo datos.UŽSAKYMO PATEIKIMO TVARKA IR SĄLYGOS

3.1. Klientas, apsilankęs tinklalapyje, pasirenka jam tinkamą informaciją. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas programos užsakymas.

3.2. Suformavus užsakymą, Klientas turi suvesti duomenis į pateiktą anketą: savo vardą, pavardę, adresą, telefono numerį bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant programą ar išrašant sąskaitą.

3.3.. Kliento patvirtintas užsakymas laikomas gavus piniginę perlaidą.

3.4. Pateikus užsakymą ir jį apmokėjus, Klientui atsiunčiamas elektroninis laiškas apie gautą užsakymą. Užsakymas bus pradėtas vykdyti gavus Kliento apmokėjimą. Jei užsakymas neapmokamas per 7 darbo dienas, užsakymas anuliuojamas.

3.5. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Taisyklėmis ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.

3.6. Pardavimo sutartis pirkimo metu sudaroma lietuvių kalba.


GARANTIJOS IR PINIGŲ GRĄŽINIMAS

4.1. ,,TIRPSTA KILOGRAMAI SVEIKAI" įsipareigojimai:

4.2. ,,TIRPSTA KILOGRAMAI SVEIKAI" įsipareigoja sudaryti mitybos programą atsižvelgiant į Kliento norą ir pageidavimą apibrėžtm galiojimo terminui.

4.3. Pirkėjas turi teisę atgauti sumokėtus pinigus šiais atvejais:

4.4. Klientas persigalvojo dėl pateikto ir apmokėto užsakymo nepraėjus daugiau nei 3 kalendorinėms dienoms po užsakymo gavimo. Pasibaigus nustatytam terminui pinigai už paslaugą negrąžinami.

4.5. Klientas neturi teisės atgauti pinigus tuo atveju, jeigu paslauga buvo atlikta laiku ir kokybiškai.


APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

5.1. Jeigu klientas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja už užsakytą paslaugą atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas, kadangi pagal Kliento užsakymą programos užsakymas pradedamas formuoti tik gavus apmokėjimą už paslaugą. Paslauga yra atliekama nuo 24h iki 48h.

5.2. Elektroninė sąskaita už Užsakymą suformuojama ir Klientui išsiunčiama Kliento nurodytu elektroniniu paštu arba kitoje nuorodoje.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Visi pranešimai turi būti teikiami kontaktų puslapyje nurodytais rekvizitais arba specialiose tam skirtose formose.

6.2. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis šalies, kurioje registruota įmonė, teisės aktais.

6.3. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma šalies, kurioje registruota įmonė, teisė.

6.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami šalies, kurioje registruota įmonė, įstatymų nustatyta tvarka.